B.91 Stejlepladsen

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 20. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget "Stejlepladsen". Planforslaget skal muliggøre et byggeri med primært boliger på samlet op til 72.000 m²

Status

Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende udenfor kloakopland, men en lille del er beliggende i kloakopland 311, som er forsynet på privat foranstaltning. Kloakanlægget ejes af det lokale vejlaug for Bådehavnsgade. Anlægget er separatkloakeret og spildevandet ledes til HOFORs kloaksystem nord for jernbanen med afledning til Renseanlæg Damhusåen, mens regnvand udledes lokalt til Fiskerihavnen. 

Plan

Lokalplanområdet skal forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og regnvand. HOFOR etablerer stik til spildevand på matrikelgrænsen og stik til vejvand efter behov, mens overfladevand - der kan udledes uden forudgående rensning – håndteres af et privat spildevandslaug bestående af alle grundejere.  

B.91

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.  

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.  

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune. 

Spildevandslaugets vedtægter er bilag til dette projekt.

Miljøforhold

Byudviklingen på Stejlepladsen vil medføre en forøget belastning af Renseanlæg Damhusåen og en forøget lokal udledning af regnvand.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

25 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
409 Kongens Enghave      
454 Kongens Enghave      
482 Kongens Enghave      
566 Kongens Enghave