Kloakkens kapacitet

Kloakken i København er sammensat af rør og bygværker, der er etableret over mange årtier, og hvor standarden for dimensionering har ændret sig over årene. Siden 2005 er alle nye kloakrør og bygværker dimensioneret således, at de lever op til et serviceniveau, der svarer til Spildevandskomitéens Skrift 27. Det samme gælder for omkloakeringer. Funktionskravene i serviceniveauet er:

  • I områder med fælleskloak: Opstuvning af opblandet spildevand til terræn (dækselkote) højst én gang hvert tiende år

  • I områder med separatkloak: Opstuvning af regnvand til terræn (dækselkote) højst én gang hvert femte år

I Københavns Skybrudsplan (2012) er det beskrevet, at København arbejder for at opnå dette serviceniveau i hele byen.

Ny viden om kloakkens kapacitet

I 2016 foretog HOFOR en detaljeret hydraulisk modelberegning af kloakkens kapacitet. Resultatet viser, at der er store forskelle på kloakkens kapacitet og således også store forskelle på, hvor ofte kloaksystemet overbelastes i forskellige dele af byen. Baggrunden for resultatet er, at HOFORs hydrauliske model er blevet forfinet, så den medtager alle HOFORs mindre ledninger. Tidligere modelberegninger indregnede kun større rør. Den nye viden om kloakkens kapacitet indarbejdes i masterplanerne for de 60 skybrudsgrene, som danner grundlag for sammentænkningen af arbejdet med skybrudssikring, kloakkens kapacitet og investeringer i spildevandssystemet.

 

Læs om planer og indsatser for kloakken

Læs om serviceniveau for kloakken

Kortet viser, at der er forskel på kloakkens kapacitet i København. Mørkeblå angiver områder med mindst kapacitet.