Tilslutningstilladelser

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 at kommunen meddeler tilladelse til at tilslutte spildevand til kloakken - en såkaldt tilslutningstilladelse.

For spildevand fra beboelse meddeles tilladelse til tilslutning som en del af byggesagsbehandlingen, og vil typisk ikke indeholde regulerende vilkår. Undtagelsen herfra er tilfælde, hvor udvidelser af det befæstede areal overstiger kloakoplandets befæstelsesgrad - se mere her.

For spildevand fra virksomheder reguleres indholdet af:

  • Miljøfarlige stoffer,
  • Stoffer der er aggressive overfor materialer i kloakken,
  • Stoffer der medfører fare for personale, der arbejder med kloak og renseanlæg

i det omfang Miljøstyrelsens anbefalede kravværdier overstiges.

Som eksempler på virksomheder, der reguleres i en tilslutningstilladelse kan nævnes: Bilvaskehaller, vaskepladser, mikrobryggerier og industri med processpildevand.

Ved afledning til kloak ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med byggerier skal der indhentes en midlertidig tilslutningstilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse.

Læs mere om tilslutningstilladelser på kommunens hjemmeside.