2-strenget kloak

Husspildevand og regnvand ledes væk i hver sin ledning. Der etableres to stik til hver ejendom med mulighed for tilslutning. Èt stik til husspildevand og ét til tag- og overfladevand.

Forudsætninger

Ny separatkloak etableres i områder, hvor der er mulighed for udledning til vandløb, søer eller havet, enten via rør eller skybrudsløsning.

I visse tilfælde vil der skulle ske en separering af regn- og husspildevandet i oplande, som i dag har fælleskloak. Se nærmere under "Separering på egen grund".

Separatkloakken etableres og tilsluttes efter nedenstående skitse: