Drænvand - omfangsdræn

Drænvand er ikke omhandlet af definitionen af spildevand i spildevandsbekendtgørelsen, og er derfor IKKE spildevand. Drænvand er i lovens forstand vandløbsvand, og er omhandlet af vandløbslovens regler herom. Som konsekvens heraf kan der ikke meddeles en tilslutningstilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen til drænvand til kloakken.

Undtagelsen fra denne regel er drænvand fra omfangsdræn - altså dræn langs/op ad husmuren som sikring af fundament/kælder. Det er almindeligt, at omfangsdræn sluttes til kloakken. Som regel fordi der ikke kan findes andre muligheder for bortledning.

En anden speciel undtagelse fra reglen er drænvand fra kirkegårde, som betragtes som spildevand.

Såfremt en ejendom skal separere spildevandet på egen grund, skal et eventuelt omfangsdræn kobles fra fælleskloakken, hvis det er teknisk muligt.