Byudvikling

Kommuneplanen beskriver, hvor i byen der vil blive bygget, hvilket er relevant for spildevandsplanlægningen. Nye boliger betyder, at der skal håndteres større mængder spildevand i det samlede spildevandssystem, og at der derfor skal etableres flere kloakledninger. Byudvikling kan være nybyggeri på "bar mark", som det er planlagt i Nordhavn og Ørestad. Det kan også være ombygning, fx af gamle industrigrunde til nye formål, som det sker på Grønttorvet, F.L. Smidth-grunden og Bella Centeret. Som udgangspunkt bliver alle nye områder med byudvikling kloakeret med separate ledninger til regnvand og husspildevand.

Kommuneplan 2015

Kommuneplan 2015 udstikker rammerne for byens udvikling fra 2015 til 2026. Planen indeholder en rækkefølgeplan, der er inddelt i indsatser for forskellige områder i de to planperioder, som fremgår af kortet. Perspektivperioden gælder fra 2027.

Spildevandsplan 2018 indeholder den overordnede plan for forsyning af byudviklingsområder med kloak. Når de enkelte byudviklingsprojekter bliver aktuelle, vil det konkrete kloakeringsprojekt blive indarbejdet i spildevandsplanen i form af et projekttillæg til planen.

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år - næste gang i 2019.

 

Læs om status for kloakering af byudviklingsområder

Læs om planerne for kloakering af byudviklingsområder

Ovenfor ses fordelingen af planperioderne for byudvikling i København.