Beskrivelse af afløbssystemet

HOFOR råder over ca. 1.100 km ledninger med 84 små og store pumpestationer i København. Regn- og spildevand ledes til kloakken fra ca. 20.000 vejriste med tilhørende ledninger, og fra ca. 36.000 stikledninger. Kloaksystemet er hovedsageligt udført som fælleskloak, hvilket betyder, at regn- og spildevand i dag løber i samme rør.

Hovedparten af regn- og spildevand i Københavns Kommune afledes gennem HOFORs ledninger til BIOFOS' renseanlæg, Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten, som også modtager regn- og spildevand fra nabokommunerne.

Ejerskab

Inden for et kloakopland i spildevandsplanen er det som udgangspunkt forsyningsselskabet, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af kloakken frem til grundgrænsen. Grundejeren er - inden for eget areal - forpligtet til at etablere, drive og vedligeholde kloaksystemet for egen regning. Historisk er ejerskabet dog anderledes i de havnenære, gamle industriområder. I disse områder er kloakken privat ejet. Ejerskabet overgår til forsyningsselskabet i forbindelse med byudvikling af områderne. Se status for ejerskab af kloaksystemet på kortet.

Det må forventes, at der er mindre områder i København, hvor ejerskabet af kloakken endnu ikke er fuldt kortlagt. En afgørelse om ejerskab i disse områder vil blive baseret på eksisterende tinglyste servitutter og deklarationer.