Målsætninger

Spildevandsplanlægning styres primært af målsætningerne i statens vandområdeplaner og Københavns Kommunes ambiotioner for badevandskvalitet og serviceniveauerne for kloak og skybrudssikring. Som sektorplan under kommuneplanen forholder spildevandsplanen sig desuden til nye byområder og byudviklingstendenser generelt. Spildevandsplan 2018 skal sikre en miljømæssig og hygiejnisk håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

Københavns Kommunes vision for spildevandssystemet i 2050 er, at:

  • kloaksystemet og renseanlæggene har den nødvendige kapacitet til transport og rensning af øgede spildevandsmængder som følge af byudvikling, klimaudvikling mv.
  • serviceniveauet for kloakken er opfyldt i de steder i byen, hvor der er separatkloakeret, skybrudssikret, klimatilpasset kloakker, etableret nye kloakker og omkloakeret samt i Københavns byudviklingsområder.
  • København er skybrudssikret.
  • kloaksystemets og renseanlæggenes udledninger ikke er en hindring for opfyldelse af vandområdeplanens målsætninger.
  • kloaksystemets og renseanlæggenes udledninger ikke er en hindring for opfyldelse af mål for badevandskvalitet.

Følgende fire målsætninger og serviceniveauer har direkte indflydelse på udviklingen af spildevandssystemet i København:

Havnebadet på Islands Brygge. Foto: HOFOR