Skybrud

Alle de konkrete planer for at skybrudssikre byen er baseret på, at kloakken kan håndtere op til en 10-årsregn i fælleskloakerede områder. Når regnintensiteten - altså hvor meget regn der falder per tidsenhed - overstiger kloakkens kapacitet tager skybrudssystemet over, og sørger for at der ikke sker ukontrollerede oversvømmelser.

Som en afledt konsekvens heraf, er det i orden at regnvand under skybrud (større end 10 års regn) ledes fra private matrikler til offentlige områder - som regel veje.

I forbindelse med lokalplanlægning stilles der typisk vilkår om terrænregulering, der sikrer at skybrudsvandet løber væk fra bygninger og mod veje. På vejene håndteres skybrudsvandet af kommunens og HOFORs skybruds-infrastruktur. Skybrudssikringens mål er at der maksimalt står 10 cm vand på offentligt tilgængelige arealer. Grundejere skal selv sikre deres ejendom ved fx terrænreguleringer, opkanter på lyskasser og trappenedgange mv.

Det ikke tilladt at lede overfladevand over matrikelskel til naboejendomme. Undtaget for denne generelle regel er regnvand, der falder på ubefæstet areal (f.eks græsplæner), og som derfor ikke er "spildevand" i lovens forstand.

Foto: Ursula Bach