Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering i Københavns Kommune udgøres i 2018 af indsatserne skybrudssikring og klimatilpasning af kloakken.

Metoden til klimatilpasning af kloakken er afkobling af regnvand, hvor regnvandet ledes på overfladen af byen via skybrudssystemet til vejbede, parker, pladser eller vandområder. Skybrudssystemet er med sine ca. 300 projekter grundlaget for denne del af regnvandshåndteringen. Praksis ved nykloakering, fx i byudviklingsområder, er at der etableres separatkloakker.

Ny viden om fælleskloakkens kapacitet

HOFORs nyeste modelberegninger viser, at der er større forskelle på fælleskloakkens kapacitet end tidligere forventet. For at sikre det fortsatte arbejde med at opfylde serviceniveau for kloakken skal der fremadrettet ske frakobling af regnvand fra fælleskloakken svarende til ca. halvdelen af de befæstede arealer i byen. I dag frakobles regnvandvandet i forbindelse med skybruds- og klimatilpasningsprojekter samt ved separatkloakering i byudviklingsområder, nye kloakanlæg og ved større renoveringer af kloakken. Med Spildevandsplan 2018 udbredes arbejdet med separatkloakering til hele byen. Udledning af separat regnvand vil ofte kræve, at vandet renses inden udledning til recipient, fx til søer.

Tre projekter er sat i gang

De første tre projekter til klimatilpasning af kloakken blev sat i gang i 2016. Alle tre projekter er kombinerede skybruds- og klimatilpasningsprojekter:

  • Sankt Annæ Plads og Nyhavn (afsluttet i 2016)
  • Folehaven (afsluttet i 2017)
  • Remiseparken (forventes afsluttet i 2021)

Læs om målsætninger for regnvandshåndtering

Læs om planer og indsatser for regnvandshåndtering

Vejbed til forsinkelse og nedsivning af regnvand på Erik Ballings Vej. Foto: Louise Madsen