Overløbsbygværker

Belastningen af recipienterne, fx Søborghusrenden og Utterslev Mose, skal begrænses for at sikre, at:

  • vandområderne lever op til målsætningerne i statens vandområdeplaner i 2021.
  • det fortsat er muligt at udlede vand, der i en kortere periode medfører en større belastning af konkrete vandområder, fordi der er vished for, at der samlet set sker en forbedring/opfyldelse af mål.
  • udledninger af overløbsvand og vand, hvor der er etableret blandingszoner, til enhver tid skal søges reduceret.

Med baggrund i statens vandområdeplaner og den kommunale vandhandleplan skal indsatserne ske for at begrænse aflastninger fra følgende overløbsbygværker:

Udløb USø13 til Søborghusrenden

USø13 aflaster i dag fem gange om året til Søborghusrenden. Aflastningshyppigheden skal i planperioden begrænses ved etablering af et øget bassinvolumen fra 40 til 50 m3 bassin per reduceret hektar eller tilsvarende. Indsatsen er begrundet i statens vandområdeplaner og skal senest være gennemført i 2021.

Udløb UM26 og andre overløbsbygværker til Utterslev Mose

UM26 aflaster i dag seks gange om året til Utterslev Mose. Aflastningshyppigheden skal i planperioden begrænses til en gang årligt ved etablering af bassinvolumen eller tilsvarende.

Udløb U11 til Fæstningskanalen

U11 aflaster i dag fem gange årligt. Udløbet er beliggende i Københavns Kommune, men oplandet til udløbet ligger primært i Gladsaxe Kommune (469 ha). Kun den vestlige del af Tingbjerg (37 ha) ligger i udløbets opland. HOFOR skal tage initiativ til et samarbejde med NOVAFOS, så der sker en reduktion af antallet af aflastninger til én gang årligt senest i 2026.

Udløb UH10, UH11, UH12, UH13, og UH14 til Harrestrup Å

UH10 til UH14 udleder alle til Harrestrup Å nord for Roskildevej. Indsatserne er begrundet i statens vandområdeplaner og kommunale miljømål og skal senest være gennemført i 2026. Af skemaet fremgår aflastningshyppigheden (n) nu og i fremtiden:

Udløbsnummer

Betegnelse

n i status

n i plan

UH10

Damhusengen

3

1

UH11

Toftøjevej

16

1

UH12

Jyllingevej

10

1

UH13

Rødovre Stadion

11

1

UH14

Spangen

9

1


Udløb UK11 Gåsebækrenden til Kalveboderne

UK11 aflaster i dag 6 gange om året til Kalveboderne. Af hensyn til at opnå god badevandskvalitet ved den kommende Valby Strand skal aflastningshyppigheden begrænses i planperioden. Dette forventes at kunne ske enten ved etablering af bassinkapacitet så aflastningshyppigheden reduceres til én årlig aflastning, eller ved flytning af udløbspunktet til Kalvebodløbet eller eventuelt en kombination af bassin og flytning. Af hensyn til koordinering med etablering af Valby Strand skal projektet gennemføres hurtigst muligt.

Udløb UØ79 Belvedere til Sydhavnen

UØ79, Belvedere, aflaster i dag ni gange om året til Sydhavnen. Af hensyn til at opnå tilfredsstillende badevandskvalitet i Frederiksholmsløbet skal aflastningshyppigheden begrænses i planperioden. Dette forventes at kunne ske enten ved etablering af bassinkapacitet/hygiejnisering eller ved yderligere separatkloakering i oplandet. En kombination af disse metoder kan også blive aktuel. Foreløbige beregninger viser, at overløbshyppigheden skal reduceres til én til to gange årligt.

Udløb UØ10.1 Vilhelmsdalsløbet til Svanemøllen

UØ10.1, Vilhelmsdalsløbet aflaster i dag 12 gange om året til Svanemøllebugten. Af hensyn til at fastholde god badevandskvalitet i bugten skal aflastningshyppigheden begrænses i planperioden. Dette forventes at kunne ske enten ved etablering af bassinkapacitet/hygiejnisering eller ved fremskyndet separatkloakering i oplandet. Foreløbige beregninger og vurderinger viser, at overløbshyppigheden skal reduceres til to gange årligt.