Renseanlæg Lynetten

Spildevandet renses mekanisk i riste, sand- og fedtfang og bundfældningstanke, og biologisk i renseanlæggets luftningstanke. Bioslammet tilbageholdes i anlæggets sekundærtanke. Det rensede spildevand udledes til Øresund. Slam fra renseprocessen bliver behandlet i anlæggets rådnetanke, hvorved slammængden formindskes, og der bliver produceret biogas. Biogassens energiindhold bliver nyttiggjort som en del af bygasforsyningen. Det udrådnede slam afvandes og tørres inden det forbrændes på renseanlæggets forbrændingsanlæg. Varmen herfra bruges blandt andet til fjernvarme.

Bypass

Under regn kan der ske bypass fra renseanlægget, hvilket betyder, at vandmængden i tilløbet til anlægget overstiger kapaciteten på det biologiske rensetrin. Det betyder, at spildevandet efter mekanisk rensning i primærtankene bliver ledt sammen med det rensede vand via udløbsledningen 1,5 km ud i Øresund.

Mængden af bypass er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år kombineret med den aktuelle kapacitet i det biologiske rensetrin. BIOFOS har overskredet udledningstilladelsens krav til maksimal bypass-mængde på Renseanlæg Lynetten i 2013 og 2014. Som konsekvens heraf har BIOFOS valgt at udvide anlæggets biologiske og hydrauliske kapacitet.

Udviklingen i Renseanlæg Lynettens stofbelastning

Mængden af forurenende stoffer, som skal fjernes af renseanlægget er stigende. Dette skyldes først og fremmest byudvikling i hele oplandet - dog særligt i Københavns Kommune.

Kurverne nedenfor viser belastningen af anlægget samt anlæggets grænsen for hvor meget stof, der kan fjernes. Overskridelserne har ikke ikke medført væsentlige problemer med overholdelse udledningstilladelsens krav.

Klik på graferne for at forstørre dem.

BOD (Biological Oxygen Demand): Et mål for spildevandets letomsættelige, iltforbrugende stoffer.
COD (Chemical Oxygen Demand): Et mål for spildevandets totale indhold af iltforbrugende stoffer
Tot-P: Et mål for spildevanddets totale fosforindhold.
Tot-N: Et mål for spildevanddets totale kvælstofindhold.

Se stofkapacitet for Renseanlæg Lynetten

Se hydraulisk kapacitet for Renseanlæg Lynetten