Vandmiljø

Kravene til kvaliteten af vandmiljøet - vandløb, søer, kystvande og grundvand - fastsættes i statens vandområdeplaner. Planerne fastlægger en række målsætninger, som forpligter kommunen til at gennemføre konkrete indsatser for at reducere antallet og mængden af spildevandsudledninger.

Som tillæg til vandområdeplanerne har Københavns Kommune udarbejdet vandhandleplanen 'Den Blå By'. Den kommunale vandhandleplan er et udtryk for, at København ønsker en ambitiøs og helhedstænkende vand- og miljøpolitik. 

Læs mere om status for vandmiljøet

De konkrete planer og indsatser for opfyldelse af målsætninger for vandmiljøet foregår ved indsatser for afløbssystemet og renseanlæg. Læs om indsatserne her (afløbssystemet / renseanlæg). 

Regnvandsudløb ved Harrestup Å. Foto: HOFOR