Projekttypologier

Efter vedtagelsen af skybrudsplanen blev der udarbejdet mere konkrete planer for sikring af byen mod skybrud i de syv vandoplande. Disse planer er udarbejdet på basis af følgende fire forskellige typer projekttypologier for de ca. 300 skybrudsprojekter:

 • Skybrudsveje
  • Skybrudsvejenes hydrauliske hovedfunktion er at bortlede vand. Skybrudsveje etableres ved at omprofilere vejen, lave terrænændringer eller ved at hæve kantstenen. Der er som udgangspunkt ikke indarbejdet grønne elementer i en skybrudsvej.
 • Forsinkelsesveje
  • Forsinkelsesvejenes hydrauliske hovedfunktion er at forsinke og opmagasinere vand. Dette sker ved at integrere forskellige forsinkelseselementer i vejen - vejbede, regnbede og lignende. Der vil ofte være gode muligheder at indarbejde byrumsforbedringer fx i form af grønne og blå elementer.
 • Forsinkelsespladser
  • Forsinkelsespladsernes hydrauliske hovedfunktion er at opmagasinere vand ved at skabe forsinkelsesvolumener. Forsinkelsespladserne kan med fordel udformes som multifunktionelle byrumselementer, der til hverdag fungerer som fx nedsænkede parkarealer, pladser, sportsareal eller lignende.
 • Grønne veje
  • De grønne vejes hydrauliske hovedfunktion er at bortlede og forsinke vandet lokalt, typisk på mindre veje fx private fællesveje.

Endeligt etableres der, udover de ca. 300 projekter på overfladen, syv skybrudstunneller og ca. 50 skybrudsledninger. Tunnellerne skal blandt andet sikre, at regnvandet under skybrud kan nå hurtigt ud i havet og ikke bliver stoppet af fx højt terræn, bygninger og banedæmninger.