Hvem gør hvad?

Administrationen af spildevandsområdet i Københavns Kommune er delt mellem den kommunale miljømyndighed og de to forsyningsselskaber HOFOR og BIOFOS.

Københavns Kommune har ansvaret for at udarbejde spildevandsplanen og er myndighed for en lang række tilladelser til f. eks. tilslutning af industrispildevand til kloakken og til udledning af spildevand. Tilladelse til afledning af husspildevand fra private boliger gives i forbindelse med byggetilladelsen efter Byggeloven.

HOFOR har ansvaret for at modtage og transportere spildevand fra borgere og virksomheder på en sundhedsmæssig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde til renseanlæggene. HOFOR driver og vedligeholder spildevandssystemet, der består af kloakledninger, offentlige stikledninger i veje, brønde, pumpestationer, bassiner m.m. HOFORs ansvar går frem til skel til privat ejendom. HOFOR har forsyningspligt i de udpegede kloakoplande og skal sikre, at grundejere kan aflede spildevand fra stueplan ved gravitation. Undtaget for denne forsyningspligt er dog byudvikling/udstykning af allerede forsynede arealer.

BIOFOS har ansvaret for rensningen af spildevand, der ledes til Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten, inden det ledes videre ud i Øresund.

Grundejer har ansvar for kloakken inden for eget skel. Det er også grundejers ansvar at etablere sikring mod indtrængen af regn- og spildevand via kloakken, fx ved etablering af højvandslukke eller pumpebrønd.
Afledning af spildevand fra kælderplan er ligeledes ejers ansvar, og det er ejers ansvar at sikre, at der kan stå op til 10 cm vand i skel ved skybrud. Dette kan eksempelvis ske ved etablering af opkanter på trappenedgange og lysskakter.