Miljøvurdering

Københavns Kommune har truffet afgørelse om, at spildevandsplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 nr. 1, i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

COWI har udarbejdet miljøvurdering af Spildevandsplan 2018.

Resumé

Miljøvurderingen viser, at Spildevandsplan 2018 i al væsentlighed vil medføre positive miljøeffekter. Da planen har karakter af en række målsætninger, er miljøvurderingen ligeledes udarbejdet på et overordnet niveau. Omfanget/kvantificering af påvirkningerne kan først vurderes endeligt, når spildevandsplanens nye muligheder udmøntes i mere detaljerede planer/ændringer i arealanvendelsen.

Læs Miljøvurdering af Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018

 

Relevante miljøemner fra miljøvurderingsrapporten

 • Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

  I forbindelse med etablering af anlæg såsom forsinkelsesbassiner, regnbede mv. kan tilstedeværelsen medføre positive effekter for den biologiske mangfoldighed. Miljøpåvirkningen vurderes på den baggrund ikke at være væsentlig, men overvejende positiv. Der er gennemført en væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000-området Vestamager og havet syd for. En reduktion i overløbshændelser til Harrestrup Å vil medføre en mindsket tilledning af næringsstoffer, som videre vil have en positiv effekt på det lavvandede områdes flora og fauna. Det er vurderet at kunne udelukkes, at der vil være en væsentlig indvirkning på Natura 2000-området.

 • Befolkning og menneskers sundhed

  Opfyldelse af spildevandsplanens målsætninger vil dels medføre anlægsarbejde og ændringer i offentlige byrum, dels ændre udledningsforholdene til Københavns Havn og kystvande. Det skyldes generelt en øget grad af tilslutning til kloaknettet for husbåde samt have- og kolonihaveforeninger foruden en målsætning om reduktion i antallet af overløbssituationer. Det vurderes at være en væsentlig positiv indvirkning på menneskers sundhed og befolkningens mulighed for at udnytte havnens og kystens rekreative muligheder, at planen lægger op til en yderligere sikring af badevandskvaliteten i København Havn samt i kystvandene. Anlægsarbejder og ændret indretning i grønne byrum kan opleves som generende for befolkningen i afgrænsede perioder med bygge- og anlægsarbejder, men der vurderes ikke at være tale om en væsentlig miljøpåvirkning.

 • Areal og jordforurening

  Der vil forekomme ændringer i arealanvendelsen i forbindelse med etablering af nødvendige bygværker og i forbindelse med etablering af skybrudsveje og grønne veje. I takt med at flere projekter indenfor planen realiseres, vil der ske en mindre ændring i arealanvendelse – eksempelvis af offentlige arealer og pladser. Samtidig vil anlægsarbejderne kunne medføre, at jord, i områder med jordforurening, bortskaffes og derved medvirker til reduceret nedsivning af forurenende komponenter. Samlet set vurderes påvirkningen på arealer og jordforurening ikke at være væsentlig, men til gengæld overordnet set af positiv karakter.

 • Overfladevand

  Ændring af mængder og renseniveau for udledt spildevand kan påvirke kvaliteten af overfladevand ved udledningspunkterne. Samtidig vil øget separering medføre, at større mængder lokalt filtreret og renset vand udledes til byens mindre recipienter. Det er vurderet, at spildevandsplanens tiltag vil have en positiv effekt på recipienten Øresund, som modtager det rensede spildevand fra Lynetten og Damhusåens Renseanlæg. Øget separering medfører, at urenset men filtreret regn- og overfladevand udledes lokalt til recipienter, hvilket vurderes at være en miljøpåvirkning. Effekten af mikroplast i såvel grundvand, jord og vand kendes ikke uddybende, men filtre og behandling af vandet kan medvirke til at mindske den mængde, der udledes.

 • Grundvand

  Øget nedsivning gennem eksempelvis grønne områder og LAR-løsninger kan påvirke grundvandet, dels i kraft af øget grundvandsdannelse og dels som følge af de materialer og stoffer, der potentielt transporteres med. I byområder som Københavns Kommune er der således en risiko for, at grundvandet påvirkes negativt som følge af planens realisering.