Renseanlæg Damhusåen

Anlægget blev bygget i 1930'erne og er siden udvidet og ændret flere gange, så det i dag er fuldt udbygget med mekanisk og biologisk rensning med kvælstof- og fosforfjernelse og med udledning til Øresund.

Spildevand fra oplandet løber til anlægget ved gravitation og pumpestationer. Renseanlæggets renseprocesser er de samme som på Renseanlæg Lynetten. Biogassens energiindhold bliver nyttiggjort som en del af bygasforsyningen. Det udrådnede slam afvandes og tørres inden det forbrændes på Renseanlæg Lynettens forbrændingsanlæg og bruges blandet andet til fjernvarme. Udledningen af det rensede spildevand sker via Pumpestation Sjællandsbroen til Øresund.

Bypass

Under regn kan der ske bypass fra renseanlægget, hvilket betyder, at vandmængden i tilløbet til anlægget overstiger kapaciteten på det biologiske rensetrin. Det betyder, at spildevandet efter mekanisk rensning i primærtankene bliver ledt sammen med det rensede vand via udløbsledningen 1,5 km ud i Øresund.

Mængden af bypass er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år kombineret med den kapaciteten i det biologiske rensetrin. BIOFOS har overskredet udledningstilladelsens krav til maksimal bypass-mængde i 2014 og 2015. BIOFOS har som konsekvens heraf valgt at udvide anlæggets biologiske og hydrauliske kapacitet.

Udviklingen i renseanlæg Damhusåens stofbelastning

Mængden af forurenende stoffer, som skal fjernes af renseanlægget er stigende. Dette skyldes først og fremmest byudvikling i hele oplandet - dog særligt i Københavns Kommune.

Kurverne nedenfor viser belastningen af anlægget samt anlæggets grænsen for hvor meget stof, der kan fjernes. Overskridelserne har ikke ikke medført væsentlige problemer med overholdelse udledningstilladelsens krav.

Klik på kurverne for at forstørre dem.

BOD (Biological Oxygen Demand): Mål for spildevandets letomsættelige, iltforbrugende stoffer.
COD (Chemical Oxygen Demand): Mål for spildevandets totale indhold af iltforbrugende stoffer
Tot-P: Et mål for spildevanddets totale fosforindhold.
Tot-N: Et mål for spildevanddets totale kvælstofindhold.

Se stofkapacitet for Renseanlæg Damhusåen

Se hydraulisk kapacitet for Renseanlæg Damhusåen