Resumé

Håndteringen af spildevand spiller en central rolle for Københavns vandmiljø, byudvikling, rekreative aktiviteter og klimatilpasning. Spildevandsplan 2018 sikrer, at målsætningerne fra statens vandområdeplaner opfyldes, og at Københavns arbejde med serviceniveauer for kloakken og skybrudssikring fastholdes. Dette gøres ved at indføre separatkloakering som metode til håndtering af regnvandet og ved at sikre plangrundlag for udbygning af Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten.

Baggrunden for indsatserne separatkloakering og udbygning af Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten er, at fælleskloakken og de to renseanlæg i dag mangler kapacitet. Dette udfordrer opfyldelse af målsætningerne i statens vandområdeplaner og Københavns Kommunes ambitioner for badevandskvalitet og serviceniveau for kloakken. For at fremtidssikre indsatserne stiller Københavns Kommune krav til bygherre om at separatkloakere nye byudviklingsområder, i takt med at kloaksystemet udvides.

Afløbssystemet

Fælleskloakkens tilstand i Københavns Kommune er grundlæggende god. Kloakken mangler dog kapacitet for at kunne håndtere de stigende mængder regn- og spildevand. Med Spildevandsplan 2018 indføres separatkloakering som metode til at håndtere regnvandet uden om fælleskloak og renseanlæg for derved at skabe mere kapacitet i det eksisterende spildevandssystem og undgå udvidelser af rør og ledninger.

Læs om status, planer og indsatser for afløbssystemet her: status / plan og indsatser.

Renseanlæg

Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten skal udbygges. Målet er at håndtere de stigende spildevandsmængder, som følge af byudvikling, og reducere mængden af bypass.

Læs om status og planerne for renseanlæg her: status / plan og indsatser.

Vandmiljø

Spildevandplan 2018 arbejder for at opfylde målsætningerne i statens vandområdeplaner, som understøttes af Københavns Kommunes vandhandleplan 'Den Blå By'. Begge planer peger på indsatser overfor udledning af spildevand fra overløbsbygværker, der i dag udfordrer opfyldelse af målsætningerne i vandområdeplanerne og Københavns ambitioner om badevandskvalitet.

Læs om status og planerne for vandmiljø her: status / plan og indsatser.

Skybrudssiking

Implementeringen af projekter til skybrudssikring af København er i gang og forventes at fortsætte frem til 2035. I forbindelse med etablering af skybrudsprojekterne vil der løbende ske afkobling af regnvand fra fælleskloakken til skybrudssystemet, da skybrudsprojekterne også håndterer hverdagsregn. Projekterne bliver således grundlæggende for regnvandshåndteringen i København og arbejdet med at skabe synergi mellem indsatserne skybrudssikring, afkobling af regnvand på overfladen og separatkloakering. Den konkrete sammentænkning af indsatser sker i masterplaner, hvor hydrauliske forhold og investeringer i Københavns 60 skybrudsgrene analyseres i sammenhæng.

Læs om status og planerne for skybrudssikring her: status / plan og indsatser.