Prioriterede indsatser

Spildevandsplan 2018 suppleres årligt med et tillæg, der indeholder aktuelle projekter, som er klar til at blive sat igang. Dette skal sikre aktuel og fleksibel spildevandsplanlægning.

Prioriterede indsatser frem til 2028

Spildevandsplan 2018 sætter rammerne for indsatser inden for afløbssystemet, renseanlæg, klimatilpasning og byudvikling. De to sidstnævnte indsatser - klimatilpasning og byudvikling - adskiller sig fra de to øvrige indsatser ved at projekter i forbindelse med lokalplaner, skybrudssikring og klimatilpasning af kloakken allerede er i gang og forventes at fortsætte løbende igennem hele planperioden og videre efter 2028. Skybrudssikring og klimatilpasning af kloakken har en politisk vedtaget implementeringsperiode frem til 2035, og det forventes derfor, at der inden for den samlede klimatilpasningsindsats årligt kommer projekter til igangsættelse i planperioden for Spildevandsplan 2018.

BIOFOS' udbygningsstrategi for Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten omhandler flere projekter, som skal opdatere og udbygge de to renseanlæg. Begrænsning af bypass er allerede i gang og forventes at række et stykke ind i planperioden. Delindsatserne igangsættes med et tidsmæssigt overlap under hensyntagen til, at renseanlæggene skal kunne fungere under ombygningen. Udbygningen af renseanlæggene vil være gennemført i 2026. Inden for planperioden vil udbygningen af de to renseanlæg medføre de største forbedringer af vandmiljøet i København sammenlignet med de øvrige indsatser.

I planperioden skal indsatser prioriteres og igangsættes i forhold til, hvor i byen der er størst miljømæssige behov for at reducere overløb, sikre hygiejnisk rensning og frakoble regnvand fra fælleskloakken. Derfor prioriteres følgende:

  • På baggrund af beslutningen om anlæg af strand i Valbyparken i 2021 skal Københavns Kommune vurdere den samlede belastning fra Harrestrup Å og Gåsebækrenden.
  • HOFOR skal prioritere indsatsen for at mindske påvirkningen af badevandskvaliteten fra UK11 Gåsebækrenden og nedbringe aflastningerne til Harrestrup Å nord for Roskildevej (UH10-UH14), så der opnås god badevandskvalitet i Kalveboderne.
  • UØ79 Belvederekanalen er i dag årsag til, at der ikke kan bades i Frederiksholmsløbet. HOFOR skal derfor prioritere etablering af foranstaltninger til reduktion af påvirkningen af Frederiksholmløbet for at sikre vandmiljøet og de fremtidige byudviklingsmuligheder.
  • UØ10.1 Vilhelmsdalsløbet påvirker badevandskvaliteten i Svanemøllebugten. HOFOR skal derfor prioritere indsatser til reduktion af aflastningerne for at fastholde udmærket badevandskvalitet i planperioden.
  • HOFOR skal endvidere prioritere indsatser til fastholdelse af god badevandskvalitet i badezonerne Halfdansgade og Islands Brygge Havnebad i forbindelse med Kalvebod skybrudstunnels kommende udløbspunkt i Gasværkshavnen. Indsatserne for Gasværkshavnen forventes gennemført i 2028.