Ejerskab til stikledninger

Københavns Kommune ønsker at udgifter til udbedring af kapacitetsmangler i offentlige kloakledninger i videst muligt omfang skal bekostes af HOFOR. På den baggrund ændres den gældende praksis vedrørende ejerskab til regnvandsstikledninger i forbindelse med afkobling og separatkloakering af regnvand fra fælleskloakken.

Som illustrationen viser, er den eksisterende praksis for ejerskab af stikledninger i dag, at stikledningerne fra den offentlige kloak og frem til den første afgrening betragtes som HOFORs ejendom, mens den resterende stikledning er privat - også selvom den er beliggende i offentligt areal. Praksis vil fremover blive ændret således, at HOFOR ud fra en konkret vurdering i forbindelse med afkobling og separatkloakering kan overtage ejerskabet til regnvandsstikledningerne frem til grundgrænsen af en ejendom, som skal separatkloakere, som det følger af illustrationen til højre.

Det vil herefter fremgå af de konkrete projekter, hvor HOFOR overtager ejerskabet af private regnvandsstikledninger på offentligt areal.

HOFOR ejer de røde ledninger 
Før separatkloakering
Efter separatkloakering
Illustrationer: Teknologisk institut og Københavns Kommune