Vandområdeplaner

De statslige vandområdeplaner, som blev offentliggjort af Miljø- og fødevareministeren den 27. juni 2016, er udmøntet i Lov om vandplanlægning, der implementerer EU’s vandrammedirektiv i Danmark. Formålet med vandrammedirektivet – og dermed også med vandområdeplanerne – er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, kystvande og grundvand, så de kan klassificeres som god tilstand. Denne målsætning skulle senest være opfyldt i december 2015, men er for nogle recipienter udskudt til vandområdeplanernes senere planperioder. Det skal også sikres, at evt. forringelser af vandområdernes tilstand forebygges. For de vandområder der ikke opfylder deres miljømål, har vandområdeplanerne opsat et indsatsprogram, som skal sikre målopfyldelse. Indsatsprogrammet kan kræve indsatser, der omfatter spildevandsområdet, fx. etablering af bassiner ved overløbsbygværker.

På baggrund af vandplanerne - som nu er erstattet af vandområdeplanerne - skulle kommunerne udarbejde en kommunal vandhandleplan, der beskriver hvordan den enkelte kommune vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet indenfor kommunens geografiske område. Københavns Kommune har udarbejdet en vandhandleplan, Den Blå By, som gælder frem til 2021.

Københavns Kommune er dækket af Vanddistrikt Sjællands vandområdeplan.

Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland