Langsigtede indsatser

Hovedparten af indsatser i Spildevandsplan 2018 implementeres over længere tid end planperioden (2019-2028).

Afløbssystemet

Indsatsen separatkloakering vil nedbringe antallet og mængden af overløb ved at udvide det samlede afløbssystems kapacitet. I oplandet til Belvedere-overløbet i Sydhavnen vil der skulle supplerende indsatser til for at sikre, at påvirkninger af badevandet mindskes væsentligt. Implementeringen af separatkloakering forventes at strække sig over mange år, da indsatsen kræver omfattende gravearbejde, som - af hensyn til økonomi og fremkommelighed i byen - spredes over længere tid.

Renseanlæg

Indsatserne for renseanlæggene på lang sigt afhænger af byudvikling udover kommuneplanperioden. Af hensyn til et ønske om byudvikling på Refshaleøen kan det blive nødvendigt at finde en alternativ placering af Renseanlæg Lynetten.

Skybrudssikring og afkobling af regnvand

Implementering af de ca. 300 skybrudsprojekter med tilhørende klimatilpasning af kloakken forventes at være afsluttet i 2035.

Byudvikling

Byudviklingen forventes at fortsætte efter 2028. For at leve op til målsætningen om, at afløbssystemet kan håndtere spildevandet fra den planlagte byudvikling, skal HOFOR forsyne alle nye byudviklingsområder med kloak.

Illustrationen viser tidsperspektiverne for indsatser i Spildevandsplan 2018.