Ordforklaring

 

Aflastning Udledning af opblandet spildevand fra kloaknettets overløbsbygværker til vandområde
Afløbskoefficient  Angiver den andel af oplandets areal som afleder regnvand til spildevandsanlægget. Afløbskoefficienten er et tal mellem 0 og 1. 
Afløbsvand Fællesbetegnelse for spilde-, regn- og drænvand
Afpropning  Kloakledninger afproppes, når de ikke længere anvendes. Dettes gøres bl.a. for at reducere risikoen for rotteforekomst. Ledninger i direkte forbindelse med det offentlige system skal afproppes af autoriseret kloakmester. 
Afskærende ledning Kloakledning med mindst et overløbsbygværk som opsamler afløbsvand fra et antal kloakoplande til fjernere beliggende pumpestation eller renseanlæg
Badezone En lokalitet, hvor der må bades
Bassin  Bygværk – åbent eller lukket – hvor spildevand magasineres i tilfælde af manglende kapacitet nedstrøms i afløbssystemet. 
Befæstelsesgrad  Forholdet mellem det befæstede areal og det totale areal på en matrikel, et kloakopland mv. Opgives ofte i procent.
Befæstet areal  Den del af en grund, der er belagt med en fast overflade - fx tage, fliser og asfalt. Opgives ofte kvadratmeter eller hektar
Begrænset fællessystem Vejafvandingssystem, hvor første del af regnen (first flush) ledes til kloak, og resten ledes direkte til vandområde
Belastning Udtryk for den samlede stofmængde i kg eller ton
BIOFOS Spildevandsselskab, som bla. er ansvarlig for driften af renseanlæggene Lynetten og Damhusåen i Københavns Kommune
Bundfældningstank  Beholder til opsamling og omsætning af slam fra spildevand samt med afløb til nedsivningsanlæg eller recipient. Andre betegnelser: Septiktank og trixtank. 
Bygværk  Samlet betegnelse for specielle konstruktioner på afløbssystemet. Eksempler: Reguleringsbygværk, olieudskiller, overløbsbygværk, bassin, sandfang, pumpestation. 
Bypass I situiationer hvor den hydrauliske kapacitet overskrides på et renseanlæg eller en olieudskiller ledes den overskydende vandmængde udenom rensningen
CO2-neutral Processer som ikke belaster atmosfæres med CO2
En-strenget kloak Kun husspildevand ledes til renseanlæg, mens regnvand håndteres lokalt fx i faskiner eller ved direkte udledning til vandområde
Faskine  Et hulrum i jorden (bestående af fx plastkassetter eller stenfyldning) som tag- og/eller overfladevand (fra fx en terrasse) ledes hen til. Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet, hvorfra vandet nedsiver i undergrunden. 
First flush Udtryk for den første del af et regnvejr, som "skyller" veje rene. Indeholder høje koncentrationer af forurenende stoffer. Benyttes også om vejafvanding, hvor første del af regnen ledes til kloak, og resten ledes direkte til vandområde
Forsyningsselskab Se spildevandsselskab
Funktionskrav Betegnelse for et krav/vilkår der er formuleret som krav til en funktionalitet. fx et renseniveau eller en hyppighed for aflastning/opstuvning
Fælleskloakeret opland  Kloakopland, hvor husspildevand samt tag- og overfladevand bortledes i én og samme afløbsledning. 
Gentagelsesperiode  Den hyppighed, hvormed en given regnhændelse, statistisk set, vil forekomme. Hvis en regnhændelse har en gentagelsesperiode på 10 år (T=10), betyder det, at regnhændelsen, statistisk set, forekommer 1 gang hvert 10. år. 
HOFOR Spildevandselskab, som er ansvarlig for kloakforsyning i Københavns Kommune. Kaldes også forsyningsselskab
Husspildevand Betegnelse for spildevand fra husholdning (køkken, bad og  toilet)
Klimafaktor  Er beskrevet i afsnittet Serviceniveau for vand til terræn. 
Klimatilpasning Betegnelse for fysiske tiltag som har til formål at tilpasse virkeligheden til udviklingen i klimaet. Fx skybrudssikring
Kloakopland  Et område, hvor kommunens spildevandsplan er gældende. Et område, hvorfra husspildevand ledes til et renseanlæg. 
LAR  Lokal Afledning af Regnvand. Eksempler: Faskine, regnbed, wadi, grøft, fordampning, lavning. 
Offentligt anlæg  Spildevandsanlæg, hvor forsyningen har ansvaret for drift og vedligeholdelse.  
Opland Betegnelse for et areal hvor alt spildevand løber mod samme samlingspunkt. Fx et renseanlæg, en pumpestation, et overløbsbygværk
Overfladevand  Regnvand, som stammer fra terrænbelægninger, veje og tage
Overløbsbygværk  Bygværk eller brønd, hvor spildevand fra et fælleskloakeret opland (ved overbelastning) aflaster til enten en recipient eller til et andet afløbssystem. 
Overskudsslam Slam der produceres i den bilogiske renseproces, og som tages ud af processen
Oversvømmelseskort  En grafisk præsentation, der – med udgangspunkt i et givent scenarie/regnhændelse – viser, hvor der vil forekomme oversvømmelse, samt hvor stor oversvømmelsen vil være. 
PE  Personækvivalent. Udtryk for, hvor meget en person forurener (stofbelastningen fra en person). 
Privat anlæg  Spildevandsanlæg, hvor forsyningen ikke har ansvaret for drift og vedligeholdelse, men hvor drift og vedligeholdelse direkte påhviler den ejendom, der er tilsluttet det pågældende anlæg. 
Privat fællesanlæg  Spildevandsanlæg, hvor forsyningen ikke har ansvaret for drift og vedligeholdelse, men hvor drift og vedligeholdelse direkte påhviler de interessenter/spildevandslauget, der er tilsluttet det pågældende anlæg. 
Processpildevand Betegnelse for spildevand fra industrier
PULS  Landsdækkende fælles database for spildevandsudledninger fra punktkilder. 
Recipient  Vandområde, der modtager spildevand. 
Reduceret areal  Areal defineret inden for et givent kloakoplands afgrænsning multipliceret med afløbskoefficienten. Det vil sige, den andel af et areal, hvorfra tag- og overfladevand ledes til kloak. 
Regndybde Betegnelse for målt regnmængde. Opgives i millimeter.
Regnmønster Måden regnen falder på. Afstand mellem byger, regnmængde per tid og regndybde
Regnserie Serie af målinger af regn som benyttes til at dimensionere rør, bassiner mv
Regnvand Vand fra tage, og befæstede arealer
Renseanlæg  Anlæg til rensning af spildevand samt efterbehandling og håndtering af restprodukter fra renseprocessen. 
Røggaskondensat Forbrændingsanlægs røg renses for forurenende stoffer. Restproduktet kaldes røggaskondensat
Samletank  Beholder til opsamling af spildevand. Kun med tilløb. 
Separatkloakeret opland  Kloakopland, hvor husspildevand bortledes separat fra tag- og overfladevand. Det vil sige, at de to spildevandstyper bortledes separat i hver sin ledning. 
Serviceniveau  Anvendes ved dimensionering af kloakker. Serviceniveau udtrykker, hvor ofte spildevandet fra kloakerne må forekomme på terræn. Kommunens specifikke serviceniveau er beskrevet i afsnittet Serviceniveau for vand til terræn. 
Skybrud Regnhændelser, der forekommer sjældnere end én gang hvert 10. år
Skybrudsopland Et hydraulisk opland på overfladen, hvor alt vand samles samme sted
Skybrudssikring Betegnelse for tiltag som har til formål at sikre mod skadesvoldende oversvømmelser ved meget kraftig regn (skybrud)
Skybrudssystem Sammenhængende system af skybrudssikringer der er uafhængigt af kloakken. Udgør en ny infrastruktur
Spildevand  Al husspildevand og processpildevand, der afledes fra bebyggelse samt anlæg, vand fra tag- og overflader, vand fra midlertidige tilledninger, filterskyllevand, afværgeboringer, perkolat og kølevand. 
Spildevandsanlæg  Åbne såvel som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand i forbindelse med udledning til recipienter eller til afledning til jorden. 
Spildevandskloakeret opland  Kloakopland hvor kun husspildevand bortledes i afløbsledninger og hvor grundejer skal håndtere regnvandet lokalt (fx ved nedsivning). 
Spildevandslaug  Ejendomme i et område, der etablerer, driver og vedligeholder et privat spildevandsanlæg. De udarbejder vedtægter og forslag til optagelse af spildevandsanlægget i spildevandsplanen som private anlæg. Vedtægten tinglyses på de tilsluttede ejendomme, når optagelsen af spildevandsplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen. 
Spildevandsselskab Se HOFOR og BIOFOS
Spredt bebyggelse Betegnelse for huse i landområder, der ligger udenfor kloakopland
Statistisk regn Matematisk behandlet regnserie som benyttes til dimensinering af rør, bassiner mv. og til beregninger med en hydrauliske model af kloaksystemet
Stik Brønd hvor spildevand eller regnvand fra en matrikel kobles på HOFORs (offentlige) afløbssystem
Stikledning Betegnelse  for ledningen mellem hovedkloakken og stikbrønd OG for ledning indenfor en matrikel
Tagvand  Regnvand som kun stammer fra tagflader, og som ikke har været i kontakt med terrænbelægninger. 
Takst Pris for én kubikmeter vand som betales af borgere og virksomheder til forsyningsselskabet. Er opdelt i en del for drikkevand og en del for afledning/rensning af spildevand
To-strenget kloak Husspildevand og regnvand holdes adskilt i to strenge (rør)
Tre-strenget kloak Husspildevand, vejvand og tagvand holds adskilt i tre strenge (rør)
Udløb  Grænseflade mellem kloakanlægget og vandområdet, hvor spildevandet udledes. 
Udrådning Proces, hvor naturgas (metan) udvindes af fx spildevandsslam
Udtræden Ved tilslutning af en matrikel til kloakken betales et tilslutningsbidrag, og matriklen bliver en del af kloakfællesskabet, som giver ret til afledning til loakken. Denne ret kan frivilligt afgives ved aktivt at udtræde en kloakfællesskabet igen. Dette er aktuelt, hvis regnvand ønskes håndteret lokalt (LAR)
Uvedkommende vand  Tilledning af spildevand til spildevandsanlægget, som der ikke betales afledningsbidrag af, eksempelvis drænvand eller indsivning. 
Vandområde Vandløb, sø eller marint område
Vandområdeplan Statens planer for vandområdernes kvalitet