Renseanlæg

I planperioden skal der ske en væsentlig udbygning af Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten.

Dette sker for sikre den nødvendige kapacitet til rense stigende spildevandsmængder og for at leve op til den kommende vandområdeplans forventede krav til ekstra kvælstoffjernelse. Samtidig skal mængden af vand, der ikke undergår biologiske rensning på grund af for lille hydrauliske kapacitet i det biologiske rensetrin - det såkaldte bypass - mindskes væsentligt.

Planer for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen fremgår af tabellen til højre og indeholder både planer for hydraulisk og stofmæssig (rensning) udbygning samt energioptimeringer på begge renseanlæg.

Krav om reduktion af kvælstofudledning

Det forventes, at den tredje og sidste planperiode for statens vandområdeplaner (2022-2027) vil indeholde krav til reduktion af kvælstofudledningen til Øresund fra spildevandskilder på tilsammen 240 ton kvælstof per år. Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen står tilsammen for ca. 70 % af kvælstofbelastningen fra spildevand til Øresund. På den baggrund forventer Københavns Kommune og BIOFOS, at udledningen af kvælstof fra renseanlæg og bypass samlet set skal reduceres med 200 ton kvælstof per år inden 2027. Udbygningen af renseanlæggene skal derfor planlægges og igangsættes efter denne forventning. Når staten har endeligt fastlagt kvælstofskravet, forventeligt i 2022, vil kravet til renseanlæggene blive justeret.

 

Læs om målsætninger for renseanlæg

Læs om status for renseanlæg

Planer for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen.

Renseanlæg Lynetten

Renseanlæg Damhusåen

Indsats: Øget hydraulisk kapacitet og kapacitet til rensning

Den stofmæssige kapacitet øges med ca. 30 % i perioden 2019-2025. Dette er planlagt at ske ved at skifte fra overfladebeluftning til bundbeluftning

Den stofmæssige kapacitet øges med ca. 35 % i perioden 2019-2025. Dette er planlagt at ske ved at skifte fra overfladebeluftning til bundbeluftning

Mængden og hyppigheden af bypass skal reduceres med 80-90 % i perioden 2019-2025

Mængden og hyppigheden af bypass skal reduceres med 80-90 % i perioden 2019-2025

Kapaciteten af udløbspumpestationen skal udvides for at reducere forureningsbelastningen fra kystnært overløb.

Kapaciteten af pumpestationen til den biologiske rensning skal øges

-

Kapaciteten af efterklaringen skal øges

-

Kapaciteten af udrådning af slam øges ved etablering af en ny rådnetank samt renovering af de eksisterende

Indsats: Energioptimering

Ombygning af varmeanlæg, blandesløjfer og installation af trykstyrede pumper

Ombygning og optimering af ventilationssystem

Optimering af internt varmesystem. Frakobling af 90° C nettet

Installation af ny slam/slam varmeveksler ved rådnetanke

Ændret opvarmningssystem af rådnetank, rejektvand og slam/slam varmeveksler

-

Ændret styring af ventilationsanlæg

-

Sommernedlukning af internt varmesystem

-