Kolonihaver

Der ligger i 100 kolonihaver i København Kommune, heraf er 55 varige kolonihaver.

Spildevandshåndteringen i de 55 kolonihaveforeninger er blandet. Fælles for dem er, at der overnattes i langt de fleste kolonihaver - i nogle kolonihaver op til 6 måneder årligt. Afhængigt af vedtægterne for de enkelte kolonihaver kan der indlægges vand til de enkelte havelodder. De blandede forhold medfører meget forskellige spildevandsforhold, som kun i begrænset omfang er reguleret efter Miljøbeskyttelseslovens regler. Fx ledes sort spildevand fra toiletter - i de tilfælde de er registreret - til samletanke, mens det grå spildevand fra køkken og bad oftest ledes til faskiner.

Undersøgelser viser, at det er nødvendigt at regulere håndteringen af spildevandet fra varige kolonihaveforeninger, så København fremadrettet opnår en kontrolleret afledning af spildevand. I dag er der stor risiko for, at grundvand, søer, vandløb og havet udsættes for forurenende stoffer. Kloakering er den eneste metode, der kan sikre miljømæssig og hygiejnisk håndtering af dette.

 

Læs om planen og indsatserne for kloakering af kolonihaver

Læs om målsætninger for kloakering af kolonihaver