Udledningstilladelser

I miljøbeskyttelseslovens § 27 og 28 står, at udledning af spildevand kræver en tilladelse.

Spildevandsbekendtgørelsens § 4 definerer, hvad der i lovens forstand er spildevand:

"Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer."

Ansøgning om tilladelse til at udlede spildevand skal altid sendes til kommunen, som i langt de fleste tilfælde er myndighed på området. Undtaget herfra er kun udledningstilladelser til S-mærkede virksomheder (de særligt komplicerede), hvor staten er myndighed. Er staten myndighed, videresender kommunen ansøgningen.

Det er ansøgers pligt at fremskaffe og fremsende alle nødvendige oplysninger for sagens behandling.

Kommunen eller staten vil behandle sagen og eventuelt meddele en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. En tilladelse vil typisk indeholde vilkår om, hvordan spildevandet skal renses - og dermed hvilken vandkvalitet det skal have - før udledningen. Hertil kan kommer en række administrative vilkår om kontrol, indberetning mv.