Overtagelse af privat kloak

Spildevandsanlæg (kloakker, pumpestationer mv.) skal drives og vedligeholdes for at kunne vedblive at fungere miljømæssigt forsvarligt. Erfaringerne fra fælles private spildevandsanlæg er, at det ofte kniber med drift og vedligeholdelse. Som udgangspunkt ønsker Københavns Kommune, at al kloakforsyning sker på offentlig foranstaltning (forsyningsselskabet). Herved sikres det, at drift og vedligeholdelse sker proffesionelt.

Der er ganske få fælles private spildevandsanlæg i kommunen, som håndterer husspildevand. Midlertidige fælles private spildevandsanlæg i forbindelse med byggemodninger regnes ikke med, da de efterfølgende overtages af forsyningen. Private regnvandsledninger er heller ikke indregnet, da der er meget begrænset drift og vedligehold af disse. Kommunen har på nuværende tidspunkt kendskab til fire eksisterende fælles private spildevandsanlæg. De ligger på Strandgade Nord (Bjørnsholm), Bådehavnsgade, "Den Gule By" på godsbanearealet og Refshaleøen.

Det er planen, at HOFOR på sigt skal overtage disse spildevandsanlæg. Københavns Kommune vil tage initiativ til en forhandling mellem grundejer og HOFOR om betingelserne for en overtagelse, herunder en fastlæggelse af spildevandsanlæggets værdi. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om værdisættelsen, vil sagen blive afgjort af taksationskomissionen.

Når betingelserne for HOFORs overtagelse er på plads indarbejdes overtagelsen i et spildevandsplantillæg/en projektpakke.