Spildevandsplan

Alle kommuner skal jf. Miljøbeskyttelsesloven have en plan for bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen er en kommunal sektorplan, der er underlagt statens vandområdeplaner og den gældende kommuneplan. Spildevandsplan 2018 sikrer plangrundlag for spildevandsforsyningsselskabernes - HOFOR og BIOFOS - investeringer i spildevandsindsatser i planperioden 2019-2028.

Målsætninger, status og plan

Spildevandsplan 2018 er bygget op omkring afsnittene målsætninger, status og planer og indsatser for at sikre, at kravene til indhold i spildevandsplaner, jf. Spildevandsbekendtgørelsen, opfyldes. Således beskrives de konkrete mål planen styrer efter, status for opfyldelse af målene og planerne for fremtidige indsatser til opfyldelse af målsætningerne.

Planen er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde HOFOR og BIOFOS.

Ukloakerede områder er også en del af spildevandsplanen

Spildevandsplan 2018 omhandler al håndtering af spildevand. Dette er nyt i forhold til tidligere spildevandsplaner i Københavns Kommune og betyder, at planen også gælder for håndtering af spildevand i områder, som i dag ikke er kloakeret, fx kolonihaveforeninger og husbåde.

Rammeplan for de kommende 10 år arbejde

Spildevandsplan 2018 er en rammeplan for de kommende 10 års arbejde med spildevandsplanlægning- og håndtering i København. I planperioden frem til og med 2028 vil Spildevandsplan 2018 blive suppleret af projekttillæg med konkrete projekter til igangsættelse, fx skybruds- og byudviklingsprojekter. Dette skal sikre fleksibilitet og aktualitet i Københavns spildevandsplanlægning.

Årlige tillæg til planen med aktuelle projekter

En af spildevandsplanens grundlæggende funktioner er at sikre, at grundejere, virksomheder og borgere kan søge oplysninger om eksisterende og planlagte spildevandsforhold- og indsatser. Dette er vigtigt, da anlægsprojekter kan have både direkte og indirekte påvirkning, fx ved at begrænse rådigheden over en matrikel, ændre kravene til kloakeringsform eller ved gener fra anlægsarbejdet. De berørte matrikler fremgår af projektbeskrivelserne i spildevandsplanen og projekttillæg til planen. Konkrete anlægsprojekter indskrives i projekttillæg til spildevandsplanen.

 

 

Spildevandsplan 2018

Igangsatte projekter fra spildevandsplan 2008

Spildevandsplantillæg 2019

Spildevandsplantillæg 2020

Spildevandsplantillæg 2021

Spildevandsplantillæg 2022

Spildevandsplantillæg 2023

Spildevandsplantillæg 2024