Københavns vandhandleplan

Københavns vandhandleplan, Den Blå By, implementerer indsatserne i statens vandområdeplaner. Kommunens vandhandleplan gælder frem til 2021. Planen indeholder supplerende indsatser overfor udledning af spildevand gældende for:

 • Utterslev Mose
  • Reduktion af overløb fra overløbet UM26 ved Fæstningskanalen og Københavns Kommunes andel af overløbet fra U11 til Fæstningskanalen skal reduceres. Københavns Kommune udarbejdede i 2016 'Helhedsplan for Utterslev Mose', som understøtter dette arbejde.
 • Søborghus Rende
  • Det er et krav i statens vandområdeplaner, at overløbet USø13 reduceres.
 • Harrestrup Å
  • Målet er at skabe god økologisk tilstand i Harrestrup Å og dermed opfylde målsætningen i statens vandområdeplaner. Statens vandområdeplaner stiller krav til reduktion af overløb fra et bygværk (UH14) ved Spangen nord for Slotsherrensvej, og den kommunale vandhandleplan stiller krav om indsatser overfor de øvrige overløb (UH10, UH11, UH12 og UH13) til Harrestrup Å. Der er politisk ønske om at gendanne Harrestrup Å til et naturligt, rekreativt og bæredygtigt vandløb, der medvirker til opnåelse af god badevandskvalitet ved Kalveboderne (fx Valby Strand). Københavns Kommune har både udarbejdet en helhedsplan og en kapacitetsplan for Harrestrup Å.
 • Kalveboderne
  • Målene er god økologisk tilstand i henhold til statens vandområdeplaner og opnåelse af god badevandskvalitet i Kalveboderne. Københavns Kommune forventer indsatser til at reducere udløb af overløbsvand fra spildevandsanlægget Gåsebækrenden.
 • Havnen
  • Målet er fortsat at reducere mængden af overløb af spildevand til havnen. Københavns Kommune og HOFOR arbejder på at finde renseløsninger til forurenet regnvand for dermed at kunne øge udledningen af regnvand til havnen - i forbindelse med klimatilpasning af kloakken - og derved sikre, at (bade)vandkvaliteten ikke forringes.