3-strenget kloak

Der etableres tre stik, hvor der er mulighed for tilslutning, til hver ejendom. Der etableres et stik til husspildevand, et stik til tag- og ikke-trafikbelastet overfladevand og et stik til trafik-belastet overfladevand.

Forudsætninger

Det 3-strengede kloaksystem etableres i områder, hvor der er mulighed for udledning til vandløb, søer eller havet, enten via rør eller skybrudsløsning, og hvor der er plads til etablering af renseanlæg til vejvand. Disse områder ligger typisk ved eller tæt på havnen eller f. eks i Ørestad.

  • Vand fra tage og andre ikke trafikbelastede overflader skal ledes til tagvandssystemet. Som udgangspunkt skal tagvand, og vand fra ikke trafikbelastede overflader ikke renses inden udledning, se dog "Rensekrav til regnvand"
  • Vejvand fra veje tilsluttes vejvandssystemet og udledes lokalt efter rensning - se "Rensekrav til regnvand". Forudsætningen herfor er, at recipienten kan tåle saltpåvirkning.
  • Husspildevandet skal tilsluttes stik til husspildevand.

Det 3-strengede kloaksystem etableres og tilsluttes efter nedenstående skitse: