Spildevandspåvirkninger

Der er gjort en stor indsats for at reducere udledning af spildevand til kommunens vandområder de sidste 30 år. Således blev overløb til Utterslev Mose og Søborghus Rende reduceret med ca. 90 % i 1990’erne, i 00’erne blev De Indre Søer genoprettet, og der blev opstillet et renseanlæg til rensning af tilløbsvandet til søerne.

Siden Spildevandsplan 2008 er indsatsen overfor overløb til Harrestrup Å syd for Roskildevej gennemført med en reduktion af aflastningshyppigheden til én gang per år.

På kortet ses placeringen af udledningerne af regnvand og overløb fra fælleskloakken, samt udledningerne fra renseanlæggene. Klik på et udløb for at se nuværende og planlagte udløbsmængder.

 

Læs om målsætninger for vandmiljø

Læs status/plan-skemaer for mængderne af udledt vand og stof i dag og i fremtiden

Planer og indsatser for opfyldelse af målsætninger for vandmiljøet foregår ved indsatser for afløbssystemet og renseanlæg. Læs om indsatserne her (afløbssystemet / renseanlæg).