Hovedstrukturen

Hovedstrukturen for Københavns afløbssystem udgøres overordnet set af de to hovedoplande til Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten, som det ses på kortet. De to oplande dækker otte kommuner, som allesammen leder regn- og spildevand til renseanlæggene igennem hovedledninger i Københavns Kommune.

Oplandenes samlede størrelse medfører, at Københavns initiativer til forbedringer - fx frakobling af regnvand fra fælleskloakken - skal følges op af lignende tiltag i de øvrige kommuner i oplandet, så Københavns investeringer ikke udhules. Nye indsatser i København giver derfor anledning til koordineret spildevandsplanlægning på tværs af kommuner og forsyningsselskaber i de to hovedoplande.

Renseanlæg Lynetten

Oplandet til Renseanlæg Lynetten dækker 76 km2 og fem kommuner. Oplandet er karakteriseret ved, at spildevandet pumpes til renseanlægget via de tre store pumpestationer Pumpestation Skovshoved, Pumpestation Strandvænget og Pumpestation Kløvermarksvej.

Renseanlæg Damhusåen

Oplandet til Renseanlæg Damhusåen dækker 47 km2 og seks kommuner. Oplandet er karakteriseret ved, at spildevandet løber til renseanlægget ved gravitation, hvilket gør anlægget mindre styrbart.

Kort over hovedoplandene til Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten (Klik på billedet til at forstørre)