Separering på egen grund

Både målsætningen klimatilpasning af kloakken og opgradering af kloakken til at overholde serviceniveauet kan resultere i, at der stilles krav til grundejere om separering på egen grund.

Separering på egen grund består i at adskille husspildevandet fra regnvandet. Du skal altså som grundejer frakoble tag- og overfladevand (og eventuelt omfangsdræn) inde på grunden fra fælleskloakken og tilslutte dette til den nye ledning til afledning af regnvand, som HOFOR etablerer ved grundgrænsen. Udgifterne til denne forbindelse afholdes af grundejer.

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med behandlingen af strategien godkendt at der kan stilles krav om separering på egen grund til mellem 3.000-9.000 grundejere under den forudsætning, at antallet af berørte grundejere minimeres, og at de adviseret mindst fem år i forvejen.

Krav til grundejere om frakobling af regnvand fra fælleskloakken

Klimatilpasning af kloakken og separatkloakering vil så langt det er muligt - og samfundsøkonomisk forsvarligt - blive gennemført med metoder, der ikke kræver at private grundejere separerer på egen grund. En af metoderne her til er at udvælge arealer, der kan separeres uden at meddele påbud.

Der vil dog stadig være steder og situationer, hvor det bliver nødvendigt at stille krav til private grundejere om at separere på egen grund. Ændringen i kloakeringformen varsles fem år i forvejen i forbindelse med indarbejdelse af det konkrete projekt i et projekttillæg. Når HOFOR har etableret et nyt regnvandsstik (i løbet af år 4) har grundejeren pligt til at tilslutte sig. Grundejer har herfra et år til at gøre dette på eget initiativ (år 5). Hvis tilslutningen ikke sker indenfor dette år vil kommunen tage de nødvendige håndhævelsesskridt.

Til højre ses en skematisk oversigt over processen omkring meddelelse af påbud til private grundejere.