Regnvandshåndtering


Indsatsen regnvandshåndtering dækker fremadrettet over følgende to metoder:

  • Afkobling af regnvand fra fælleskloakken i forbindelse med etablering af skybrudsprojekter. Metoden omhandler overfladeløsninger, hvor regnvand fx ledes fra veje til grønne bede.
  • Separatkloakering, som omhandler frakobling af regnvand fra det eksisterende afløbssystem ved etablering af et separat (rørlagt) system.

Målene for regnvandshåndtering er at sikre, at kloakken i København opfylder serviceniveauet, og at kloakken klimatilpasses, så den kan håndtere de stigende regnmængder. På baggrund af dette - og af hensyn til målsætningerne for vandmiljø og badevand - forventes det, at prioriteringen af arbejdet med udarbejdelse af masterplaner for regnvandshåndtering tager hensyn til følgende miljøprioriterede rækkefølge:

  1. Oplandet til Kalveboderne
  2. Oplandet til Belvedere-udløbet
  3. Oplandet til Svanemøllebugten
  4. Oplandet til Gasværkshavnen
  5. Øvrige masterplaner

Skybrudstunnelerne – hvortil hovedparten af det separatkloakerede regnvand skal ledes til, for at det kan blive ledt ud i havnen – forventes færdige i 2026-2028. Regnvandshåndteringen i form af separatkloakering tager først fart, når de store tunneller Valby Skybrudstunnel, Kalvebod Skybrudstunnel og Svanemøllen Skybrudstunnel afsluttes. I perioden indtil de store tunneller er færdige, arbejdes der videre med at afkoble regnvand i forbindelse med skybrudsprojekter.

Den overordnede planlægning af regnvandshåndting sker i forbindelse med udarbejdelse af masterplaner for de 60 skybrudsgrene, som dækker København. Masterplanerne skaber et samlet billede af de hydrauliske behov og løsningsmuligheder, og sikrer at projekterne er klar til implementering. Når de konkrete projekter er klar til udførelse, indarbejdes de i spildevandsplanens aktuelle projekter.

 

Læs om status for regnvandhåndtering