Målsætninger for vandmiljø

I henhold til statens vandområdeplaner er målsætningen for Københavns vandløb, søer og kystvande, at de skal opfylde krav om god økologisk tilstand og godt økologisk potentiale samt god kemisk tilstand senest i 2021. Dette betyder, at et vandområde skal opfylde krav om god tilstand for både de biologiske kvalitetselementer og miljøfarlige stoffer. Økologisk tilstand og potentiale betegner typen af vandområde der henvises til: Økologisk tilstand henviser til naturlige vandområder, fx Øresund og Utterslev Mose, og økologisk potentiale henviser til kunstige og stærkt modificerede vandområder, fx Københavns Havn, De Indre Søer og Fæstningskanalen.

Målsætningen om god økologisk tilstand/godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand for Københavns vandløb, søer og kystvande indebærer således:

God økologisk tilstand/godt økologisk potentiale
Til vurdering af om målsætningen er opfyldt måles der efter biologiske kvalitetselementer som smådyr, planteplankton, klorofyl, undervandsplanter og fisk afhængig af vandområdetype. Et vandområde opfylder målsætningen om god økologisk tilstand/godt økologisk potentiale, når alle kravene til de biologiske kvalitetselementer og alle krav til nationalt udvalgte kemiske stoffer er opfyldt.

God kemisk tilstand
Til vurdering af om målsætningen er opfyldt måles der efter en række EU-prioriterede miljøfremmede stoffer. Et vandområde opfylder målsætningen om god kemisk tilstand, når en række miljøkvalitetskrav til de EU-prioriterede miljøfremmede stoffer er overholdt.

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand fastsætter normgivende definitioner af kvalitetsklasser for økologisk tilstand og økologisk potentiale.

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster fastsætter konkrete miljømål for vandområder, og hvornår disse skal være opfyldt.

Statens rolle

Det er staten (Miljøstyrelsen), der er ansvarlig for at overvåge tilstanden af vandmiljøet, herunder at fastlægge den aktuelle tilstand for vandområderne. Staten fastlægger ligeledes målsætningerne for vandområderne, og definerer konkrete indsatser med henblik på at sikre, at målsætningen kan opnås. I de tilfælde hvor tilstanden er ukendt, har staten ikke udpeget indsatser. For de vandområder hvor tilstanden er ukendt, er det således antaget, at målsætningen er opfyldt i 2015. Såfremt det konstateres, at vandområderne med ukendt kemisk tilstand ikke lever op til målsætningen, forventer Københavns Kommune, at de kommende vandplaner indeholder indsatser for de pågældende vandområder. I forbindelse med vandområdeplanlægningen er der - under særlige omstændigheder - mulighed for, at staten kan udskyde indsatser.

Der er defineret indsatser til reduktion af overløb til Søborghus Rende. Indsatserne indgår i Spildevandsplan 2018. Indsatser for overløb til Harrestrup Å, er delvist gennemført. Der har i de hidtidige vandområdeplaner ikke været defineret indsatser for søer, havnen og havet. Indsatser for søer, havnen og marine vandområder, der ikke lever op til deres målsætning, må forventes at indgå i den kommende vandområdeplan i 2021, da det er defineret i den bagvedliggende EU-lovgivning at måltilstanden skal være opnået senest i 2027.

Klik på tabellen til at forstørre
*Målsætninger opfyldes efter den 22. december 2021, som er sidste dag i den gældende planperiode for vandområdeplanerne. Det vurderes, at alle de nødvendige forbedringer i vandområdets tilstand ikke med rimelighed kan opnås inden 22. december 2021 som følge af, at der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med en færdiggørelse af forbedringerne inden for fristen.