Kloakeringsprincipper

I spildevandsplanlægning arbejdes der med fire forskellige kategorier spildevand:

 1. Husspildevand. Ledes altid til renseanlæg
 2. Regnvand fra tage og ikke-trafikbelastede overflader. Som udgangspunkt skal denne kategori ikke renses inden udledning, men det kan i særlige tilfælde være nødvendig med en rensning før udledning til sårbare vandområder, og hvor der er kobbertage eller zinktage.
 3. Regnvand fra veje hvor der kører mindre end 5000 biler per døgn. Denne kategori skal renses før udledning. Der skal ske en rensning svarende til en simpel/lavteknologisk rensning af 90% af årsnedbøren eller brug af "begrænset fællessystem/first flush". Regnvand fra veje der saltes i vintermånederne, kan ikke udledes til ferske vandområder.
 4. Regnvand fra veje hvor der kører mere end 5000 biler per døgn. Denne kategori skal renses før udledning. Der skal ske en rensning af 90 % af årsnedbøren, hvor bla. miljøfarlige stoffer og næringssalte fjernes. Dette kan enten ske lokalt eller ved at lede vejvandet til central rensning via fælleskloakken. Regnvand fra veje der saltes i vintermånederne, kan ikke udledes til ferske vandområder.

Se mere om forskellige håndteringer af regnvand i "Rensekrav til regnvand".

I København opererer vi med fem former for kloakering, og der vil i forbindelse med byudvikling, klimatilpasning eller skybrudssikring blive stillet krav om en af disse kloakeringsformer.

 • Fælleskloak
  • Alt spildevand i én og samme ledning
 • 2-strenget separatkloak
  • Husspildevand i én ledning.
  • Tagvand og vejvand i en anden ledning.
 • 3-strenget separatkloak
  • Husspildevand i én ledning
  • Vejvand i en anden ledning
  • Tagvand i en tredje ledning
 • Spildevandskloak
  • Husspildevand i én ledning
  • Regnvand håndteres lokalt ved nedsivning eller udledning
 • Begrænset fællessystem
  • Variant af 2-strenget separatkloak, hvor vejvand i situationer med kraftig regn bremses i nedløbsbrønde og ledes overfladisk af.