Skybrudsplan

Københavns skybrudsplan blev vedtaget den 13. december 2012 af Borgerrepræsentationen. Med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen, oversvømmelseskortlægninger og risikoanalyser anbefaler skybrudsplanen, at:

  • København sikres til et niveau, så byen højst oplever skadesvoldende oversvømmelser ved skybrud, der statistisk set kun falder én gang hvert 100. år. Skadesvoldende oversvømmelse betyder, at der står over 10 cm vand på fx gader.
  • kravene til beskyttelse mod oversvømmelse skærpes:
    • Fra at opstuvet spildevand må nå terrænniveau én gang hvert 10. år
    • Til at opstuvet spildevand må nå terrænniveau én gang hvert 10. år, og at det gennemsnitlige vandspejl må overstige 10 cm over terræn én gang hvert 100. år med undtagelse af steder, der specifikt er udpeget til opmagasinering af overfladevand ved oversvømmelser.
  • der skal planlægges og investeres i løsninger, som både beskytter byen mod skybrud og aflaster kloakkerne på alle andre nedbørsdage. Det kan bedst betale sig samfundsøkonomisk set at vælge løsninger, der også håndterer den daglige regn, som der fremover forventes en stigning på 30 % af som følge af klimaforandringerne.
  • skybrudssikringen af København ideelt set skal kombinere løsninger, som gør byen mere grøn og blå ved at aflede regnvandet oven på jorden. Tunnelløsninger benyttes i de områder af byen, hvor der ikke er mulighed for alene at arbejde med overfladeløsninger.
  • der skal ske en prioritering af indsatsen, hvor der både bliver taget højde for risikoen for oversvømmelse og muligheder for synergi med andre projekter, fx vejrenoveringer, byudvikling osv.

Resultatet af skybrudsplanens anbefalinger findes i Klimatilpasnings- og Investeringredegørelsen fra 2015, hvor de ca. 300 skybrudsprojekter er beskrevet.

 

Læs Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012

Læs Klimatilpasnings- og Investeringsredegørelsen 2015

Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012.