VEL 20 Rantzausgade

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 30. april 2015 at igangsætte skybrudsprojektet VEL20 Rantazusgade. Skybrudsprojektet sammentænkes med planlagt cykelsti og helhedsgenopretning af Rantzausgade.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Kløvermarkens Pumpestation.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. 

Når alle skybrudselementer nedstrøms Rantzausgade er gennemført, vil skybrydsvand fra oplandet blive ledt til Københavns Havn.

K1.8

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Rantzausgade omformes så gaden kan fungere som en forsinkelsesvej, der vil magasinere og forsinke regnvand i tilfælde af skybrud. Dermed hindres vandet i at oversvømme mere følsomme områder. Forsinkelsen opnås ved at etablere en blanding af regnbede og renselementer langs med vejen.

Området bliver først skybrudssikret, når der er mulighed for videre afledning af skybrudsvand ned mod De Indre Søer.

Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 3.000-3.500 indbyggere, når alle områdets projekter er etablerede.

Miljøforhold

Etablering af en forsinkelsesvej ændrer ikke på udledte mængder af vand og forurenende stoffer.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000dk Udenbys Klædebo Kvarter      
7000ai Udenbys Klædebo Kvarter      
7000ah Udenbys Klædebo Kvarter      
7000m Udenbys Klædebo Kvarter