K1.73 Udledning via OS1 Strandboulevarden

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 30. april 2015 at igangsætte skybrudsprojektet OS1 Strandboulevarden. Den første del af projektet er etablering af en skybrudstunnel under Strandboulevarden fra svinget ved Løgstørgade til Næstvedgade og videre ad Gammel Kalkbrænderi Vej til Østbanegade med udløb til Sandkaj i Nordhavnen – UØ401.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakoplandene 222, 226 og 227 der alle er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Del 1 af OS1 Strandboulevarden – den underjordiske tunnel – er under etablering af HOFOR og forventes færdigt medio 2021.

Plan

Nærværende projektbeskrivelse skal sikre plangrundlag for at der kan meddeles udledningstilladelse. Del 2 af OS1 Strandboulevarden – den terrænbaserede del – etableres når tunneldelen er færdig, og ønskes ibrugtaget umiddelbart. Der skal meddeles en udledningstilladelse til udløbet før systemet kan ibrugtages. Del 2 af OS1 Strandboulevarden vil blive beskrevet i det næstkommende projektillæg.

K1.73

Placering af OS1 Strandboulevarden skybrudstunnel med rødt

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Udledningen fra OS1 Strandboulevarden består af to dele: En skybrudsdel og en del med daglig regn, der afkobles fællessystemet i oplandet. Udledningen sker til Nordbassinet i Nordhavnen via udledningspunkt UØ401 på Sandkaj i koordinaterne ETRS89/UTM zone 32N: X = 725708; Y = 6179077. 

Skybrud

Skybrudsoplandet består af Indre Østerbro, dvs området syd og øst for Jagtvej, svarende til 190 red. ha. Se nedenstående kort for afgrænsning af opland. 

Skybrudsoplande til OS1

Oplandet består hovedsageligt af boligkarréer, flere befærdede veje (bl.a. Tagensvej, Nørre Allé, Øster Søgade og Østerbrogade) og mange lavt trafikerede veje. 

Der er etableret skybrudsklapper flere steder på fællessystemet så spildevandet, når disse åbner, kan strømme direkte i skybrudstunnelen og derved reducere spildevandsmængden, der strømmer op på terræn. Skybrudsklapperne er designet, således at de kun åbner til gentagelsesperioder fra 10 år og op. Det er kun skybrudsklappen ved Vordingborggade, der åbner ved en 10 års hændelse. De øvrige skybrudsklapper åbner til gentagelsesperioder højere end en 10 års hændelse. 

Udledningen af skybrudsvand vil ske ved gravitation. 

Daglig regn

Alle tagflader, der vender mod vejene i det markerede område på nedenstående kortudsnit samt de markerede vejarealer afkobles fælleskloaksystemet. Det betyder, at alt vand, der falder på disse arealer, udledes via de grønne bassiner på Strandboulevarden til havnen gennem UØ401. 

Opland der afkobles fælleskloakken i Del 2 af OS1 Strandboulevarden.

Miljøforhold

Baseret på modelberegninger af skybrudshændelser samt en vurdering af overfladeafstrømningen i oplandet kan den gennemsnitlige årlige udledning for skybrudshændelser, der indtræffer sjældnere end hvert 10. år, anslås til 2-3.000 m³/år. 

De udledte vandmængder fra de frakoblede arealer på Indre Østerbro skønnes til 14.000 m³/år i gennemsnit, hvoraf minimum 90% vil være renset.  

 

 

Areal 

Vandmængde 

Navn 

Lokalitet 

(ha) 

(m³/år) 

UØ401 

Sandkaj 

2,60 

14.000 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter 

Anlægsperiode 

Anlæg bemærkninger 

HOFOR

0 mio. kr.

-

Investeringsramme K1

Berørte matrikler

Tilslutning af vand til tunnelen giver ikke i sig selv anledning til at matrikler berøres. Matrikler, der bliver berørt af afkoblingen af daglig regn, vil blive hørt i forbindelse med indarbejdelse af del 2 af OS1 Strandboulevarden i spildevandsplanen.