K1.74 Udledning via Østerbrotunnel OS28

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget at skybrudssikre Ydre Østerbro ved at gennemføre skybrudsprojektet OS28 Østerbrotunnelen 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakoplandene 227, 412 og 415 der alle er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via hhv. Pumpestation Kløvermarksvej og Strandvænget. Selve tunnelen er færdiggjort. 

Plan

Der skal meddeles en udledningstilladelse til udløbet før systemet kan ibrugtages. Nærværende projektbeskrivelse af tilsluttede oplande skal muliggøre at opnå en udledningstilladelse.  

K1.74

Placering af OS28 Østerbrotunnelen med rødt 

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Udledningen fra OS28 Østerbrotunnelen består af to dele: En skybrudsdel og en del med daglig regn. Udledningen sker til Kalkbrænderihavnen via udledningspunkt, der bliver benævnt UØ402, i koordinaterne ETRS89/UTM zone 32N: X = 725409; Y = 6179896 til Svanemøllehavnen ved Lautrupkaj. Efter hver regnhændelse tømmes skybrudstunnelen med en pumpe til havnen. 

Skybrud 

Skybrudsoplandet består af Ydre Østerbro, dvs. området syd for baneterrænet, svarende til 74 ha. Se nedenstående kort for afgrænsning af opland.   

Oplandet består hovedsageligt af boligkarréer og lavt trafikerede veje, dog indgår der også veje som Østerbrogade og Jagtvej som begge har stor trafikbelastning, samt Gasværksgrunden.

Skybrudsopland (blåt) og kloakopland (rødt) til OS28 ved skybrud.

Daglig regn 

Nedenstående er kortudsnit med markering af de vej- og tagflader, der er frakoblet fælleskloaksystemet (status), eller er planlagt frakoblet (planlagt status og planlagt)status drejer det sig om vej- og tagvand fra klimatilpasningsprojekt på Bryggervangen, i planlagt status drejer det sig om regnvand fra byudviklingsområder, der er planlagt separatkloakerede og indeholdt i spildevandsplanen, og i planlagt drejer det sig om vej- og tagflader, der i masterplanen for Østerbro er mulige fremtidige afkoblinger. 

Regnvandsoplande koblet til Østerbrotunnelen

Nedenstående tabel viser arealopgørelse af de forskellige typer arealer. 

Type 

Totalt areal (ha.) 

Befæstet areal (ha.) 

Årlig udledt vandmængde i m3 

Status  

1,5  

1,2  

6.000  

Planlagt status 

4,5  

4,2  

21.000  

Planlagt 

2,2  

1,6  

8.000  

TOTAL  

8,2  

7,0  

35.000  

 

Ved Carl Nielsens Allé anlægges et overløb fra fællessystemet til skybrudstunnelen for at hindre kloakvand i at stuve op på terræn lige foran porten til det tidligere Øresundshospital, hvor der er et kritisk punktOverløbet kommer i funktion når kapaciteten af fælleskloakken er overskredet og trykket i fællesledningerne svarer til terrænniveau.  

Der sker overløb fra fællessystemet ved Carl Nielsens Allé til tunnelen statistisk set en gang hvert 3.–5. år. 

Miljøforhold

Baseret på modelberegninger af skybrudshændelser samt en vurdering af overfladeafstrømningen i oplandet kan den årlige udledning for skybrudshændelser, der indtræffer sjældnere end hvert 10. år, anslås til 2.000 m³/år gennemsnit.  

De udledte vandmængde fra de frakoblede/separatkloakerede arealer på Ydre Østerbro skønnes til 35.000 m³/år i gennemsnit. Se arealopgørelse under afsnittet daglig regn. For Bryggervangen og Østre Gasværk Kvarter vil minimum 90% af vandet være renset.  

Overløb fra fællessystemet ved Carl Nielsens Allé til tunnelen vil statistisk set ske en gang hvert 3.–5. år.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR 

0 mio. kr. 

- 

Investeringsramme K1 

Berørte matrikler

Tilslutning af vand til tunnelen giver ikke i sig selv anledning til at matrikler berøres. For matrikler der bliver berørt af afkoblingen af daglig regn/separatkloakering, og hvor der ikke allerede har været en høring, vil dette ske i forbindelse med projekternes indarbejdelse i spildevandsplanen.