Toftevang Vejlav

Indledning

Toftevang Vejlav og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på vejlavets område.

Projektet gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommune i overensstemmelse med skybrudskonkretiseringen for København Vest.

Status

Oplandet er i dag fælleskloakeret, og overfladevand ledes til fælleskloakken. 

Plan

Oplandet skal delvist separatkloakeres. Spildevandet skal fortsat ledes til fælleskloakken, mens afledning af vejvand skal ske i vejbede.

K2.17

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Toftevang Vejlav og HOFOR har aftalt, at HOFOR etablerer et klimavejsprojekt indenfor foreningens område. Foreningen og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

 

Miljøforhold

Ved afkobling af vejvand mindskes belastningen på fælleskloakken, og projektet medvirker derved til at mindske aflastninger af urenset spildevand til vandområder og til mindskelse af belastningen på renseanlægget. Spildevand ledes fortsat til fælleskloakken, mens regnvand tilsigtes nedsevet. Ved spidsbelastning kan regnvand fra vejbede gå i overløb og ledes videre til fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
2920 Husum     X