Supplement Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Indledning

HOFOR er ved at projektere den store tunnel ’Kalvebod Brygge Skybrudstunnel’, som kommer til at løbe fra Frederiksberg Kommune (Vodroffsvej ved Gl. Kongevej) til Kalvebod Brygge.

For at sikre tracéet af tunnel og de nødvendige arealer til tunnelskakte og byggepladser er placeringen af disse blevet fastlagt i det tidligere projekt "K1.57, Arealreservation Kalvebod Brygge Skybrudstunnel". Ved en fejl er tunnelskakten ved Skt. Jørgens Sø ikke medtaget i det tidligere projekt, hvorfor der er behov for foretage en arealreservation til denne skakt.

Status

Projektområdet er beliggende i fælleskloakeret opland.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der foretages en arealreservation til tunnelskakt ved Skt. Jørgens Sø, sådan at HOFOR kan foretage de nødvendige tinglysninger på de berørte matrikler, og dermed sikre adgang til at benytte arealet til en permanent tunnelskakt og en midlertidig byggeplads.

K1.57b

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der skal etableres en tunnel til afledning af vand fra et stort opland til Inderhavnen. Oplandet hører til skybrudsoplandet ”Ladegårdsåen, Frederiksberg Øst og Vesterbro”. Til etablering af tunnelen skal der anlægges 3 dybe skakte, herunder en skakt ved Skt. Jørgens Sø, som dette projekt omhandler. 

De berørte matrikler til skakt vil få tinglyst servitutter til permanente anlæg. Derudover etableres en midlertidig byggeplads i tilknytning til skakten, hvor de berørte matrikler vil blive pålagt restriktioner vedr. rådighedsindskrænkning og adgangsveje i anlægsperioden.

Kortudsnit med placering af skakt (grøn cirkel) og byggeplads (sort linje).

Miljøforhold

Arealreservationen ændrer ikke på miljøforholdene.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
7000r Vestervold Kvarter   X X
Umatrikuleret område nord for matrikel 7000r   X