Skybrudssikring GF. C.J. Frandsens Vej

Indledning

Grundejerforeningen C.J. Frandsens Vej og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

Projektet udføres på Gf. C.J. Frandsens veje, og gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 462, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal delvist separeres. Spildevand og tagvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget, mens overfladevand fra Grundejerforeningens veje og fortove skal nedsives i vejbede udstyret med rensning og vækstmedier. 

K1.38

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforeningen C.J. Frandsens Vej og HOFOR har indgået en aftale om etablering af et klimavejsprojekt på foreningens område.

Grundejerforeningen og HOFOR har i samarbejde udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. Vejbedene udstyres med rensning og vækstmedier.

Projektet udføres på grundejerforeningens veje, og gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård.

Miljøforhold

Gennemførslen af skybrudsprojektet vil reducere regnvandsmængden til kloakken, og dermed reducere  vandmængden til renseanlæg og fra overløb.

Nedsivning af regnvand kan medføre at forurenet vand tilføres grundvandet. Ved at rense vandet gennem vejbede o.l. reduceres denne risiko.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1378 Emdrup