Skybrudssikring af Sundby Metrostation

Indledning

Forpladsen ved Sundby Metrostation har været oversvømmet. Oversvømmelserne medførte længerevarende standsninger af metrodriften. Sundby Metrostation ligger i et opland, hvor afstrømmende overfladevand ledes til grøfte/kanalsystemet i Amager Fælled. For at sikre Sundby Metrostation skal der etableres en skybrudsledning langs Ørestads Boulevard, som skal føre skybrudsvandet fra Sunby Metrostation til Nordre Landkanal.

Status

Projektområdet er separatkloakeret efter det tre-strengede princip (for Ørestad). Spildevand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej, mens regnvand ledes til tag- og vejvandssytemet i Ørestad.

Projektområdet er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som separatkloakeret efter det 3-strengede kloakeringsprincip. Belastningen og vandmængden fra området bliver – i tøvejrssituationer og under hverdagsregn – uændret.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en ledning fra Sundby Metrostation under Ørestads Boulevard. Der etableres en ny ledning (eller grøft) langs Ørestads Boulevard til Vejlands Allé. Ledningen vil modtage skybrudsvand fra Sundby Metrostation og overløb fra vejvandskloakken, dvs. det vand som kun renses gennem olieudskiller og sandfang. Skybrudsvandet ledes til Nordre Landkanal.

Miljøforhold

Projektet vil medføre, at der udledes ca. 1.700 mårligt fra Sundby Metrostation til Ndr. Landkanal.

Økonomiske forhold

HOFOR