Skybrudssikring af Kastellet

Indledning

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at skybrudssikre Kastellet for at minimere oversvømmelser
under kraftig regn.

Status

Projektområdet forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

Under regn bliver der afledt op til 20 l/s til fælleskloakken fra Kastellet. Hvis det regner mere udledes regnvandet til Kastelsgraven.

Området er ikke skybrudssikret og er blevet oversvømmet i flere omgange i forbindelse med skybrud med
store økonomiske tab til følge. Området er ikke omfattet af kommunens skybrudsplan, da det kommunale
serviceniveau for skybrudssikring ikke gælder på private arealer, hvor der ikke er offentlig adgang. Afledning
af tag- og overfladevand fra Kastellet sker i dag til Kastelsgraven i et separat regnvandssystem efter at first-flush er ledt til kloak (kapacitet på 20 l/s).

Ved store regnhændelser er der fare for forhøjet vandstand i Kastelsgraven og dermed ødelæggelser på Kastellet.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret for. Husspildevand og regnvand op til 20 l/s fra oplandet ledes
fortsat til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Når regnvandskapaciteten på 20 l/s overstiges, vil regnvandet fremover blive pumpet direkte til Københavns Havn.

Belastninger og vandmængder fra området bliver uændret. Det er alene udledningspunktet som ændres.

K1.35

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

For at minimere oversvømmelser etableres der et nyt kloaksystem, som samler alt regnvand på Kastellet inklusiv skybrudsvand, og leder det til en planlagt pumpestation i den østlige del af Kastellet.

Fra pumpestationen ledes regnvand til fælleskloakken med en mængde på 20 l/s. Overskydende regnvand
pumpes via en ny udløbsledning til Københavns Havn. Hele regnvandssystemet dimensioneres til at kunne
håndtere en 1000-årshændelse.

 

Miljøforhold

Hverdagsregn Recipient Vandmængde
m3/år
COD
Kg/år
BI5
Kg/år
Total-N
Kg/år
Total-P
Kg/år
  Yderhavnen 2.500 150 30 25 6

 

Skybrud Recipient Vandmængde
m3/år
50-års regn Yderhavnen 2.956
100-års regn Yderhavnen 3.831

Økonomiske forhold

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
66a Østervold Kvarteret