Skybrudssikring af Helsingørmotorvejen

Indledning

For at mindske hyppigheden af oversvømmelser på Helsingørmotorvejen genbruges en nedlagt gangtunnel som ekstra bassinvolumen.

Status

Projektområdet er beliggende i kloakopland 434, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Vejvandet fra motorvejen er fortsat planlagt ledt til Lersøledningen, men nu vil det ske via et 800 m3 bassin (gangtunnellen) og en pumpestation, der etableres i den vestlige ende af gangtunnellen i Lersøparken. Den gamle ledning afskæres, så der ikke længere kan ske tilbagestuvning fra Lersøledningen. Herved sikres, at hyppigheden af oversvømmelse af motorvejen mindskes væsentligt.

K1.65

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR etablerer de fornødne ombygninger af gangtunnellen, så den kan benyttes til bassin. HOFOR etablerer også pumpestationen i Lersøparken med tilhørende ledningsføringer.

Miljøforhold

Skybrudsprojektet ændrer ikke på miljøforholdene.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000dæ Udenbys Klædebo Kvarter     X
165 Udenbys Klædebo Kvarter   X X
5588 Udenbys Klædebo Kvarter   X