Skybrudssikring af Amalienborg Slotsplads

Indledning

Som led i skybrudssikringen af vandoplandet "Indre By" i København skal der laves skybrudssikring af Frederiksgade og Amalienborg Slotsplads.

Status

Projektområdet er i dag fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

Området er ikke skybrudssikret.

 

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

Belastningen og vandmængden fra området bliver – i tøvejrssituationer og under hverdagsregn – uændret.

 

 

K1.41

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet er en fortsættelse af skybrudsprojektet  i Bredgade, hvor der er lavet render i begge sider af Bredgade, som opsamler skybrudsvand til videre afledning.

I dette projekt lægges der en skybrudsledning i Frederiksgade fra Bredgade hen over Amalienborg Slotsplads til Amaliehaven, hvor den tilsluttes en eksisterende udløbsledning.

Miljøforhold

Gennemførelsen af projektet vil alene medføre udledninger ved regnhændelser, der optræder sjældnere end hvert 10. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000i Sankt Annæ Øster kvarter      
7000h Sankt Annæ Øster kvarter