Skakt til Svanemøllen Skybrudstunnel

Indledning

HOFOR er ved at projektere den store tunnel ’Svanemøllen Skybrudstunnel’, som kommer til at løbe fra Lygten hhv. Gentofte Kommune til Svanemøllebugten. Der er tidligere reserveret arealer til skakte, men den sidste skakt er først nu endeligt fastlagt. HOFOR har derfor behov for at reservere et nyt areal til en tunnelskakt og arbejdsplads. 

Status

HOFOR har reserveret arealer til de øvrige nødvendige tunnelskakte og byggepladser i projektet "Arealreservation Svanemøllen Skybrudstunnel". Det endelige tracé for tunnelen er ikke fastlagt endnu, og arealreservationer i denne forbindelse vil blive indarbejdet i spildevandsplanen efterfølgende.

Plan

Der reserveres et supplerende areal til den sidste skakt og byggeplads.

Ny skakt til Svanemøllen Skybrudstunnel. 

K1.61

/images/spildevandsplan/skakt_svane.png
loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en tunnel til afledning af skybrudsvand fra et stort opland til Svanemøllebugten. Oplandet hører til skybrudsoplandet ”Bispebjerg, Ryparken & Dyssegård”. Til etablering af tunnelen skal der anlægges en ny skakt. 

De berørte matrikler til skakten vil blive pålagt restriktioner og indskrænkninger vedr. fremtidige muligheder for dyb fundering og kældre samt tinglysning af servitutter eller arealerhvervelse til permanente anlæg. Derudover etableres midlertidige byggeplader i tilknytning til skakten, hvor de berørte matrikler vil blive pålagt restriktioner vedr. rådighedsindskrænkning og adgangsveje i anlægsperioden.

Det endelige tracé for tunnelen samt, hvilke kloakoplande, der skal tilsluttes vandmængder og hyppighed for udledning er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Arealreservationer til tracéet og de skybruds- og kloakoplande, der skal tilsluttes tunnelen vil blive indarbejdet i spildevandsplanen efterfølgende.

Miljøforhold

Dette projekt har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag, så HOFOR kan foretage de nødvendige arealreservationer i forbindelse med etablering af skybrudstunnelen. Arealreservationen har ikke miljømæssige konsekvenser for Svanemøllebugten.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

 

Matr. Nr.  Ejerlav  Arealervhervelse  Rådighedsindskrænkning 
Midlertidig Permanent
183  Utterslev, København    X  X