Separatkloakering af Skt. Annæ Plads og Nyhavn

Indledning

Borgerrepræsentationen har besluttet at skybrudssikre området omkring Skt. Annæ Plads. Idenne forbindelse er der etableret ledninger til afledning af separat regnvand. For at klimatilpasse kloakken til fremtidens stigende regnmængder og for at mindske presset på fælleskloakken skal et område omkring skybrudsprojektet IB4 Skt. Annæ Plads separatkloakeres.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand  og regnvand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. HOFOR har gennemført skybrudsprojektet og der er etableret mulighed for separat afledning af regnvand til havnen. 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Regnvand fra området ledes til Inderhavnen. 

K2.4

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Skybrudsprojektet IB4 Skt. Annæ Plads' første fase er afsluttet, og der er etableret supplerende regnvandsledninger under Skt. Annæ Plads. Første fase af separeringen opsamler de vejvendte tagflader, og udleder regnvandet til havnen. I dette projekt - anden fase - etablerer HOFOR nye regnvands stik ved matrikelskel, således at de øvrige tagflader i projektområdet kan håndteres. Stikkene forventes etableret ved udgangen af 2018.

Når regnvandsstikkene er ført frem til matriklen er der tilslutningspligt i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Grundejere har efter at stikket er etableret et år til at koble regnvandet til systemet. Sker dette ikke frivilligt, vil Københavns Kommune tage de nødvendige håndhævelsesskridt.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler