Remiseparken

Indledning

Borgerrepræsentationen har besluttet at skybrudssikre Remiseparken. For at klimatilpasse kloakken til fremtidens stigende regnmængder og for at mindske presset på fælleskloakken skal et område omkring AM21 Remiseparken afkoble regnvandet til skybrudsløsningen.

Status

 

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Spildevand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Regnvandet ledes til skybrudssystemet.


Indtil mulighed for videre afledning af regnvandet er etableret, vil regnvand fra Remiseparken være tilsluttet fælleskloakken.

 

 

 

K2.6

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Med gennemførelse af skybrudsprojekt AM21 Remiseparken tilvejebringes mulighed for klimatilpasning af kloakken ved separatkloakering af bebyggelser tæt på skybrudsprojektet. HOFOR skal etablere nye regnvandsstik på matriklen. Stikkene forventes etableret ved udgangen af 2018.

Når regnvandsstikkene er ført frem til matriklen er der tilslutningspligt i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Grundejere har efter at stikket er etableret et år til at koble regnvandet til systemet. Sker dette ikke frivilligt, vil Københavns Kommune tage de nødvendige håndhævelsesskridt.

 

Miljøforhold

Separatkloakeringen vil betyde et fald i belastningen af fælleskloakken og en stigning i udledningen af separat regnvand direkte til Havnen.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler